About

Обучаваме, вдъхновяваме, действаме: дигитални инструменти за превенция и противодействие на речта на омразата онлайн

Това е европейски проект, който помага на младите хора да се противопоставят на езика на омразата онлайн, като се учат да го различават от свободата на словото и да създават позитивни послания.

(CERV-2021-EQUAL)

Многоезичен онлайн тест за речта на омразата онлайн, предназначен за самооценка

Тестът ще помогне на участващите организации, учители, обучители и ученици да направят оценка на поведението си, в което може да има скрити дори за тях елементи на език на омразата. Този инструмент за самооценка се състои от 20-25 въпроси с множество отговори. Всеки респондент ще види въпроси, които са предназначени за всички попълващи, както и такива, които се появяват на различни групи от хора, в зависимост от това дали са ученици, учители, журналисти, компании за предоставяне на медийни или интернет услуги. Тестът ще се проведе в 7 държави и цели получаването на минимум 300 отговора общо от всички групи във всяка една страна. Този инструмент ще спомогне за разпознаването на речта на омразата онлайн, за идентифицирането на нейните най-чести жертви, най-често използваните цитати и други.

Всички въпроси ще бъдат консултирани с училищни съветници и експерти по речта на омразата онлайн, за да се избегне нарушаване на правилата за поверителност и потенциално отрицателно емоционално въздействие върху участниците. Всеки, направил теста, накрая ще получи обратна връзка.

Тестът е анонимен, но ще се събират данни за пол и възраст. Той идентифицира първоначално ниво на разбиране и отношение към езика на омразата онлайн. Резултатите и анализът ще служат като базова информация за идентифициране и измерване на съответните промени в знанията, уменията, отношението и поведението на целевите групи по време на дейностите по проекта.

Тестът обхваща въпроси за:

  1. Свободата на словото,
  2. Онлайн речта на омразата,
  3. Жертвите и извършителите на речта на омразата
  4. Начините за реагиране и докладване на речта на омразата онлайн
  5. Въздействието на речта на омразата върху хората

Тестът не е предназначен за средство за обучение (т.е. няма да предложи „правилна“ реч без омраза след отговорите на респондентите), а по-скоро като средство за подпомагане на потребителите да осъзнаят своето поведение. Въз основа на него екипът на проекта може да обработи отговорите и да създаде класификация на компетенциите, полезни за борбата с речта на омразата онлайн.

Информацията ще бъде използвана и за проектиране на съдържанието на обучение, както и Hate Out! онлайн игра. Тестът също е и устойчив, защото ще бъде възможно да се добавят нови въпроси или да се подобряват съществуващите такива спрямо различните аудитории.

 

  • Дефинициите на „реч на омразата“, използвани за теста, както и всички други материали, се основават на документи и понятия на Съвета на Европа и Допълнителния протокол за киберпрестъпността.
  • Насоките за етично управление на данните от теста ще бъдат интегрирани в протокола за прилагане на теста и ще обхващат аспекти като набиране на респонденти, подчертаване на доброволното и активно участие, важността на информираното съгласие и опазването на анонимността на участниците и техните лични данни във всички публикации.
  • Различията в отговорите спрямо пола на респондента, както и тези спрямо целева група (младежи, преподаватели, журналисти) ще бъдат отразени в доклади.

Описание на проекта

Проектът LEAD-Online се занимава с необходимостта от укрепване на критичното мислене и уменията за дигитална и медийна грамотност при младите хора. Ниското ниво на осведоменост и дигитална и медийна грамотност е пряко свързано с ниските нива на докладване, както и „нормализирането“ на речта на омразата онлайн. Проектът ще даде възможност на младежи, учители, журналисти и социални онлайн активисти от 7 държави (Австрия, България, Кипър, Хърватия, Италия, Гърция, Румъния) да станат агенти на промяната чрез 1) обучение за разпознаване на дискурси, включващи реч на омразата, както и скритите форми на нетолерантност предразсъдъци и дискриминация, като се използва подход, основан на правата; 2) предоставяне на иновативни цифрови инструменти за класифициране, декодиране и противодействие на речта на омразата онлайн и 3) отваряне на пространства за обсъждане на речта на омразата онлайн, както и насърчаване на нагласи и поведение, които зачитат човешките права и ценности.

Проектът включва емпирично изследване, съвместно създаване на онлайн инструменти, присъствено и онлайн обучение и дейности за популяризиране. Целеви групи са младежи на възраст 14-19 години, преподаватели, журналисти, онлайн активисти; блогъри и влогъри; неправителствени организации, доставчици на интернет услуги. Чрез онлайн инструменти за самооценка ние ще създадем онтологии на речта на омразата, които ще бъдат използвани за разработване, тестване и оценка на иновативна интерактивна онлайн игра с ресурси на 7 езика за идентифициране и противодействие на речта на омразата онлайн. Партньорите ще проведат поредица от събития (LEAD-online разговори) и ще създадат и споделят онлайн творчески инструменти, за да засилят осведомеността за смразяващите ефекти от нормализирането на речта на омразата в обществото.

Над 4000 млади хора и преподаватели ще участват в интерактивни учебни формати за активизъм, основан на правата на човека срещу речта на омразата онлайн. Чрез онлайн играта над 3500 потребители ще се научат да разобличават съобщенията на омраза в онлайн среда. Студенти, младежки лидери, журналисти и преподаватели ще станат създатели на проактивни разкази, борещи се с езика на омразата онлайн. Над 1400 участници в повече от 20 публични LEAD-online разговора ще придобият нова информираност за широките последици от него и ще получат достъп до международни мрежи и ресурси за противодействие на речта на омразата. Повече от 35 000 души в страните партньори и извън тях ще бъдат достигнати чрез онлайн комуникации и информация за речта на омразата онлайн.

Проектът е с продължителност от 24 месеца; работата е организирана в 5 етапа. Започва с a) широкомащабна самооценка във всяка страна, б) последвана от международно събитие за обучение на обучители и последващи национални събития за обучение за прехвърляне на методите на обучение, в) повишаване на осведомеността и разпространение на резултатите.

Учете, ангажирайте се, действайте
Дигитални инструменти за предотвратяване и противодействие на речта на омразата онлайн

Copyright © 2022 Lead Online – Инструмент за самооценка