инструмент за самооценка за младежи и студенти

Помощ

Добре дошли в инструмент за самооценка на речта на омразата за младежи и студенти


Отказ от отговорност:
Попълнете този въпросник, само ако сте на възраст над 14 години. Ако сте под 14 години, моля, не попълвайте въпросника, въпреки че оценяваме интереса ви към темата. Резултатите от въпросника ще бъдат използвани само за изследователски цели в контекста на проекта LEAD-Online. Участието в теста е доброволно и няма да получите заплащане или награди за него. Ако не сте сигурни дали трябва да участвате, моля, обсъдете го с вашия родител(и), законен настойник(и) или учител(и).

Въпросникът е анонимен и не можем да идентифицираме вашата личност или местоположение. Моля, не предоставяйте лични данни или нещо, което би ви идентифицирало, включително собствено име, фамилия, домашен адрес или телефонен номер. За да ви защитим напълно, ние няма да събираме вашия IP адрес. Този подход към инструмента за самооценка и запазването на съдържанието анонимно ще гарантира, че действаме напълно в съответствие със законите на Европейския съюз за защита на данните, Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Име/Псевдоним (незадължително поле)
имейл (незадължително поле)

Член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека

Всеки има право на свобода на мнение и изразяване; това право включва свободата да се придържате към мнение без намеса и да търсите, получавате и разпространявате информация и идеи чрез всякакви медии и независимо от границите.

https://rm.coe.int/prems-083822-gbr-2018-recommendation-on-combating-hate-speech-memorand/1680a70b37

Речта на омразата се разбира като всички форми на изразяване, които подбуждат, насърчават, разпространяват или оправдават насилие, омраза или дискриминация срещу лице или група лица, или целят да ги унижат, поради техните реални или приписвани лични характеристики или статус като „раса ”, цвят, език, религия, националност, национален или етнически произход, възраст, увреждане, пол, полова идентичност и сексуална ориентация.
Следващите въпроси засягат връзката между двете.

Учете, ангажирайте се, действайте
Дигитални инструменти за предотвратяване и противодействие на речта на омразата онлайн

Copyright © 2022 Lead Online – Инструмент за самооценка